โครงการ Vendor Alliance Program

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาสถาบันรหัสสากล GS1 Thailand ได้จัดทำโครงการ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ มากมาย เพื่อเผยแพร่ และส่งเสริมการใช้บาร์โค้ดระบบมาตรฐานสากล GS1 System ให้กับสมาชิกสถาบันฯ และผู้สนใจทั่วไป อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อจำนวนสมาชิกที่เพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้สถาบันฯ ยังตระหนักถึงความสนใจ และประโยชน์ที่ทั้งสมาชิกสถาบันฯ หรือผู้สนใจ ผู้ให้บริการด้านบาร์โค้ด ผู้ให้บริการด้าน RFID (Solution Providers) ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Providers) ผู้ให้บริการคำปรึกษา (Consultant) ผู้ให้บริการซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และอื่นๆ ควรจะได้รับ จึงได้จัดทำโครงการ Vendor Alliance  โดย GS1 Thailand ทำหน้าที่เสมือนเป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิกสถาบันฯ และผู้ให้บริการบาร์โค้ด ด้าน RFID (Solution Providers) ด้านโลจิสติกส์ (Logistics Providers) ผู้ให้บริการคำปรึกษา (Consultant) ผู้ให้บริการซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และอื่นๆ ให้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น รวมทั้งเป็นการเปิด หรือขยายช่องทางการตลาดใหม่ๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้สะดวกยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันสมาชิกสถาบันฯ ก็จะได้รับประโยชน์ และความรู้ในการนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ  :

 เพื่อเป็นการรวมกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการด้านบาร์โค้ด ผู้ให้บริการด้าน RFID (Solution Providers) ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์(Logistics Providers) ผู้ให้บริการคำปรึกษา (Consultant) ผู้ให้บริการซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และอื่น ๆ ในการบริการอำนวยความสะดวกสมาชิกสถาบันฯ

เพื่อเป็นสื่อกลางในการโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นระหว่างสมาชิกสถาบันฯ และผู้ให้บริการด้านบาร์โค้ด ผู้ให้บริการด้าน RFID (Solution Providers) ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Providers)  ผู้ให้บริการคำปรึกษา (Consultant) ผู้ให้บริการซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และอื่น ๆ

เพื่อสนับสนุนช่องทางการตลาดสำหรับผู้ให้บริการด้านบาร์โค้ด ผู้ให้บริการด้าน RFID (Solution Providers) ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Providers) ผู้ให้บริการคำปรึกษา (Consultant) ผู้ให้บริการซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และอื่น ๆ ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

 

สนใจเข้าร่วมโครงการ Vendor Alliance  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายการตลาดและฝึกอบรม

Tel: 0-2345-1195 , 0-2345-1201   

E-mail: patittak@gs1thailand.org , kornkamonp@gs1thailand.org