รายการสิทธิประโยชน์และเอกสารประกอบการสมัคร

สิทธิประโยชน์ Vendor Alliance Program

สิทธิประโยชน์ในการวางสื่อประชาสัมพันธ์บริษัทที่สถาบันรหัสสากล

 • แนะนำชื่อ โลโก้ และ Hyperlink ของสมาชิกบน Website ของสถาบันฯ ในหัวข้อ Vendor Alliance Program
 • แสดงรายชื่อและโลโก้ใน Supplier List สำหรับแจกให้สมาชิกสถาบันฯ และบุคคลทั่วไป
 • วางโบร์ชัวร์ที่สถาบันฯ เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจ อาทิ ผู้ที่เข้ามาสมัครสมาชิกสถาบันฯ ผู้เข้าอบรม และ บุคคลทั่วไป

สิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและงานสัมมนาต่างๆ ที่สถาบันฯ เป็นผู้จัดขึ้น

 • รับสิทธิ์ออกงานแสดงสินค้าต่างๆ ในประเทศร่วมกับสถาบันฯ และส่วนลดพิเศษตามลำดับ
 • เข้าร่วมบรรยายแนะนำบริการ และพบปะผู้ประกอบการหน้าใหม่ในหลักสูตรอบรมที่ทางสถาบันฯ จัดขึ้น
 • รับสิทธิ์เข้าร่วมออกบูธในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสถาบันฯ เพื่อพบปะสมาชิกผู้ประกอบการของสถาบันฯ ในประเทศไทย

สิทธิประโยชน์อื่นๆ

 • ได้รับส่วนลดพิเศษสำหรับค่าพื้นที่โฆษณาใน GS1 Thailand Newsletter
 • รับสิทธิ์ลงบทสัมภาษณ์ Vendor Alliance ที่ได้นำมาตรฐานสากล GS1 (Barcode หรือ RFID) ไปประยุกต์ใช้ ลงในวารสารของทางสถาบันฯ

*เงื่อนไข : สิทธิประโยชน์ตามรายการด้านบนจำเป็นต้องใช้ควบคู่กับเอกสารข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สถาบันรหัสสากลกำหนดไว้เท่านั้น

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากทางสถาบันรหัสสากล

 1. สิทธิประโยชน์ต่างๆ ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นทดแทน และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลหรือบริษัทอื่นได้
 2. หากสมาชิก Vendor Alliance ไม่พึงประสงค์ใช้สิทธิประโยชน์ตามข้อตกลง หรือไม่ใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ ถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์ดังกล่าวและไม่สามารถทดแทนด้วยสิทธิประโยชน์อย่างอื่นได้
 3. สมาชิก Vendor Alliance จะได้รับการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐานสากล GS1 และการอบรมบาร์โค้ดมาตรฐาน GS1-128 จากทางสถาบันฯ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล GS1
 4. สมาชิก Vendor Alliance จะได้รับสิทธิพิเศษในราคาสมาชิกสถาบันฯ สำหรับการเข้าร่วมหลักสูตรอบรมและการสัมมนาทุกหัวข้อที่ทางสถาบันฯ จัดขึ้น
 5. สิทธิประโยชน์ในการพาสมาชิกไปร่วมงานสัมมนาหรืองานแสดงสินค้า สถาบันฯ จะเป็นผู้กำหนดงานแสดงสินค้าให้ตามความเหมาะสม
 6. ในกรณีที่เกิดข้อโต้แย้งหรือความเข้าใจผิดในการออกงานแสดงสินค้าต่างๆ การตัดสินของทางสถาบันฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. สมาชิกที่ได้รับสิทธิ์ในการให้สถาบันฯ จัดทำแผ่นฟิล์มหรือ X-Stand จะต้องนำส่งมอบไฟล์ต้นแบบกับทางสถาบันฯ เพื่อดำเนินการผลิตโดยไม่สามารถแก้ไขภายหลังจากการผลิตได้
 8. ขอสงวนสิทธิ์ในการแสดงราคาสินค้า หรือ โปรโมชั่นขายตรงต่างๆ ลงบนสื่อโฆษณาทั้งหมดที่จัดแสดงผ่านสถาบันรหัสสากล (เช่น X-Stand, Brochure, แผ่นฟิล์มหรือวิดิโอ)
 9. ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก แก้ไข และ/หรือ ทดแทนสิทธิประโยชน์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. สถานภาพการเป็นสมาชิก Vendor Alliance มีระยะเวลา 1 ปี โดยนับจากวันที่ลงนามข้อตกลงของการเป็นสมาชิก
 11. การยกเลิกสถานภาพการเป็นสมาชิก Vendor Alliance จะต้องแจ้งสถาบันฯ ให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนการสิ้นสุดสถานภาพการเป็นสมาชิกสถาบันฯ
 12. สถาบันฯ ถือว่าสมาชิกได้อ่านและทำความเข้าใจในข้อตกลงต่างๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ที่สถาบันฯ กำหนดไว้แล้ว และยินดีตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกข้อ

Download รายการสิทธิประโยชน์ Vendor Alliance
 
Download ใบสมัครสมาชิก Vendor Alliance Program
 
Download เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก Vendor Alliance Program