ลงทะเบียนด่วน!!! งานสัมมนาวิชาการ เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถของระบบการบริหารโลจิสติกส์ทั้งในระดับองค์กร และ ระดับประเทศ eLogistics Summit 2017

Enew_LOGIS(m8_31)_vs3-02 for post

Enew_LOGIS(m8_31)_vs3-02

Building A Secure, Innovative and Digitally Agile Future

eLogistics Summit 2017 งานอบรมสัมมนาทางวิชาการเพื่อยกระดับการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(MDE) และ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย(ATCI) ในฐานะคณะทำงานขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยภายในงานมีการสัมมนาวิชาการพร้อมรับฟังปาฐกถาพิเศษ การชมนิทรรศการในส่วนแสดงนวัตกรรม และ ดิจิทัลเทคโนโลยี และกิจกรรม Focus Group การประชุมผู้บริหาร แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ และกรณีศึกษาต่างๆ ที่สาคัญในการยกระดับการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ เพื่ออนาคตประเทศไทย

“ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ การอำนวยความสะดวกทางการค้ามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยมีศักยภาพในการประกอบธุรกิจในตลาดต่างประเทศ และบุคลากรด้านโลจิสติกส์ได้รับการพัฒนาให้มีผลิตภาพสูงขึ้น”

พิเศษ ! สำหรับบริษัทเอกชน จากท่านละ 5,900 บาท เหลือท่านละ 4,900 บาท
(ลงทะเบียน 1 ท่าน ได้โควต้าพิเศษสำหรับผู้ติดตามที่ไม่มีค่าใช้จ่าย 2 ท่าน)

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่   http://elogistics-summit.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel. 02-661-7750 # 221,223

Email:  pimphatsara@absolutealliances.com ; tanya@absolutealliances.com

Facebook: https://www.facebook.com/Elogistics-Summit-118507965477617/

รายละเอียดโครงการ      Download

กำหนดการสัมมนา         Download