ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนาเสนอผลวิจัย “ต้นแบบระบบการบริหารจัดการสารสนเทศของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพื่อความมั่นใจของผู้บริโภค”

          ด้วย ศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ (LogHealth) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินโครงการ “แผนงานต้นแบบระบบการบริหารจัดการสารสนเทศของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพื่อความมั่นใจของผู้บริโภค” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย เป็นผู้อานวยการแผนงาน 

          ศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ (LogHealth) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนำเสนอผลการศึกษาวิจัยต้นแบบระบบการบริหารจัดการสารสนเทศของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพื่อความมั่นใจของผู้บริโภค”  ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30-12.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลวิจัย ต่อหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สมุนไพรในธุรกิจสปา 

หนังสือเชิญ                Download                

กำหนดการ                 Download

แบบตอบรับเข้าร่วมงาน  Download

  • 28th พ.ย., 2017