คณะกรรมการสถาบันฯ

สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศ เพื่อให้เกียรติเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ในการขับเคลื่อนมาตรฐานสากล GS1 ในการดำเนินการทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยความร่วมมือซึ่งกันและกันในการบริหารงาน

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่ปรึกษา

ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์

ที่ปรึกษา

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์

ที่ปรึกษา

ศ.ดร.ปกรณ์ อดุลพันธุ์

ที่ปรึกษา

นายเจน นำชัยศิริ

ประธาน

นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา

รองประธาน

นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล

รองประธาน

นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา

รองประธาน

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว

รองประธาน

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

กรรมการ

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน

กรรมการ

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย

กรรมการ

นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรรมการ

นายวันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

กรรมการ

พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

กรรมการ

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กรรมการ

นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน เลาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

กรรมการ

นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

กรรมการ

นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

กรรมการ

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

กรรมการ

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล ประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

กรรมการ

คุณนภดล ไกรฤกษ์ นายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย

กรรมการ

นายเชิญพร เต็งอำนวย นายกสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน

กรรมการ

นายเชิญพร เต็งอำนวย ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยา

กรรมการ

นางสาวพิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

กรรมการ

นายวินิจ ฤทธิ์ฉิ้ม ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ

กรรมการ

นายอรรณพ อารัญญิก ประธานกลุ่มเครื่องสำอาง

กรรมการ

คุณจริยา จิราธิวัฒน์

กรรมการ

นายบรรณ เกษมทรัพย์

กรรมการ

นายปรีชา ส่งวัฒนา

กรรมการ

นางพจมาน ภาษวัธน์

กรรมการ

นายเวทิต โชควัฒนา

กรรมการ

นายวิชัย อาจิณาจารย์

กรรมการ

นายจำรัส สว่างสมุทร

กรรมการ

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา

กรรมการและเลขานุการ

นายประวิทย์ โชติปรายนกุล

ผู้ช่วยเลขานุการ และผู้อำนวยการสถาบันรหัสสากล