บุคลากรของสถาบันฯ

ผู้อำนวยการสถาบันรหัสสากล

ประวิทย์ โชติปรายนกุล

1189

pravithc@gs1thailand.org

ฝ่ายวิชาการ

พัชรียา เย็นจิตต์

ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ

1206

pachriyay@gs1thailand.org

เปรมฤดี คุณณา

เจ้าหน้าที่อาวุโส

1208

premruedeek@gs1thailand.org

อุบลรัตน์ ทองในธรรม

เจ้าหน้าที่อาวุโส

1197

ubolratt@gs1thailand.org

จิราภรณ์ เฉลิมจิระรัตน์

เจ้าหน้าที่อาวุโส

1196

jirapornc@gs1thailand.com

มยุรินทร์ เพชรชัด

เจ้าหน้าที่

1197

mayurintrp@gs1thailand.org

พราภา ร่มโพธิ์ทอง

เจ้าหน้าที่

1198

pharapar@gs1thailand.org

เมธิณี วรรลยางกูร

เจ้าหน้าที่

1198

metineew@gs1thailand.org

พิมพ์พร หลักเพ็ชร์

เจ้าหน้าที่

1208

pimpornl@gs1thailand.org

ชญานิน แก้วหาญ
เจ้าหน้าที่

1206

chayanink@gs1thailand.org

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นันทศักดิ์ อินทรศร

ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

1205

nanthasaki@gs1thailand.org

การัณยภาส ว่องศรีเจริญชัย

เจ้าหน้าที่

1205

karanyapasw@gs1thailand.org

วรเมธ โพธิ์ขำ

เจ้าหน้าที่

1208

worametp@gs1thailand.org

ฝ่ายสมาชิกและงานบริหาร

วันรัตน์ ยอดนิล

ผู้จัดการแผนก ฝ่ายสมาชิกและงานบริหาร

1194

wanaraty@gs1thailand.org

ชนัฎนันท์ รัตนเอกวาที

เจ้าหน้าที่อาวุโส

1214

chanutnanr@gs1thailand.org

อวิกา พอกเพิ่มดี

เจ้าหน้าที่อาวุโส

1194

awikap@gs1thailand.org

วิลาวัณย์ กิจนิเทศ

เจ้าหน้าที่

1192

wirawank@gs1thailand.org

ณิชกานต์ อุชชิน

เจ้าหน้าที่

1192

nichakanu@gs1thailand.org

สุธาสินี กองรส

เจ้าหน้าที่

1212

sutasineek@gs1thailand.org

ชลธิชา พันธุระ

เจ้าหน้าที่

1214

cholthichap@gs1thailand.org

วิทยา ทิงาเครือ

เจ้าหน้าที่

1216

withayat@gs1thailand.org

ปริภัทร์ กิตติสันติ์

เจ้าหน้าที่

1216

paripatk@gs1thailand.org

ฝ่ายการตลาดและฝึกอบรม

ธนิจสกา สมรส

เจ้าหน้าที่อาวุโส

1202

thanijsakas@off.fti.or.th

ปทิตตา คิมประโคน

เจ้าหน้าที่

1201

patittak@gs1thailand.org

กรกมล โภคทรัพย์มงคล

เจ้าหน้าที่

1201

korkamonp@gs1thailand.org

ฝ่ายงานการเงิน

ชนิสรา บุญเผย

เจ้าหน้าที่

1048

chanisarab@off.fti.or.th